ز ه ر

? -Mرد رpآ ٢و١ qد اداM ه $ ˚ 790*˚ ˇ ٢و١ نg 4 (E ه هرد د هرد د آ مˆ˚ا 27A ˚ و ر$ 8˚ا هد ا g -$˚ 27A یھ˘˚ور یر و ) ھ شرو . %W ل˙ ن2 ( و ددˆ+ ر2ˇا ل˙ %ˆ 1˙ د?% ر

2022-12-05
    كيفية حذف اجازة معلقه ف فارس
  1. زوˆ2
  2. %ه cدرو i و ن
  3. Click on a word for more linguistic information, or to suggestion
  4. د j3او ˆk ˇ 2 د ناواˆ$ gد / ا ن: زا